Zwrot i Wymiana

1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu załączonego poniżej do pobrania formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”) . Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres: PHU Joanna Ryżak

Sklep Internetowy
ul. Słoneczna 15/1
63-000 Środa Wielkopolska
(z dopiskiem: „ZWROT”)

2. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym.  Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Powyższe oznacza, że Towar nie powinien być uszkodzony, zabrudzony ani noszony. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, które będzie wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

4. Odpowiedzialność Klienta może wynikać w szczególności z:

a) braku możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako pełnowartościowego,

b) poniesienia kosztów ponownego umieszczenia na Towarze metek i elementów zabezpieczających,

c) poniesienia kosztów przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty stwierdzenia i usunięcia wad, w zakresie, w jakim wynikają one z korzystania przez Klienta z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

Biorąc pod uwagę powyższe,  zaleca się, aby zwroty dotyczyły wyłącznie Towarów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Towarze w chwili jego objęcia w posiadanie przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę trzecią.

Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Si opisany w ust. 1 powyżej.

 

Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

5. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia  przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”)
 

Adres zwrotu towaru:
PHU Joanna Ryżak
LORA SHOES sklep internetowy
ul. Słoneczna 15/1
63-000 Środa Wielkopolska
e-mail. kontakt@lorashoes.com

 

                                        OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz zwrotu)

Dane Klienta Imię i nazwisko:
Nr zamówienia:
Ulica, nr domu/ lokalu:

Telefon:

Kod pocztowy,

miasto:

E-mail:

 

Jeżeli płatność była dokonywana za pobraniem lub przelewem bankowym, prosimy uzupełnić numer rachunku bankowego, na który zostaną zwrócone środki. Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Zwracane produkty
Symbol produktu
Rozmiar

Ilość

Cena
Powód zwrotu
 

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami odstąpienia od umowy w trybie opisanym w części Zwroty Regulaminu Sklepu Internetowego lorashoes.com , w tym opisanymi tam warunkami zwrotu towarów.
 

                                                                                                  Data i podpis Klienta: ………………….…………………………………..WYMIANA
 

Wymiany na inny model, kolor lub rozmiar nie są realizowane. Możliwe jest wyłącznie zwrócenie produktów zgodnie z procedurą zwrotów oraz złożenie nowego, niezależnego zamówienia.